Pobierz dokument

Warunki umowy

Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki:

Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2
00-825 Warszawa
NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939
Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (kapitał wpłacony)
Klient: Imiona i Nazwisko
Adres zamieszkania
Numer dow. os.
Pesel
Numer konta bankowego

Kwota pożyczki:

złotych

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała):

Okres Umowy:

Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spłatę ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę uznania rachunku Klienta kwotą pożyczki. W przypadku gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, czeku lub poprzez usługę przekazu pocztowego, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

Liczba rat (miesięcznych):

Zasady i terminy spłaty pożyczki:

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o opłatę administracyjną i opłatę przygotowawczą oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 24 miesięcznych ratach, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i zgodnie z harmonogramem.

Opłata przygotowawcza (jednorazowa):

złotych

Opłata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpośrednio związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Opłata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Opata przygotowawcza nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, opłata przygotowawcza staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Prowizja (jednorazowa):

złotych

Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Opłata za przekazanie kwoty pożyczki do wypłaty w formie czeku Giro:

13 złotych

Opłata płatna jednorazowo wraz z pierwszą ratą pożyczki w przypadku wyboru przez Klienta wypłaty pożyczki w formie czeku Giro. Opłata ta nie jest pobierana przez Pożyczkodawcę,  ale przekazywana jest do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty kwoty pożyczki przy pomocy czeku Giro. Klient dobrowolnie wybiera tę metodę wypłaty.

Pozostałe warunki Umowy:

Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na ustalony przez Pożyczkodawcę indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wskazany Klientowi w Umowie pożyczki. Klient jest zobowiązany do zamieszczania w tytule płatności przy spłacie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy numeru Umowy pożyczki, której spłata dotyczy.

Całkowita kwota do zapłaty:

złotych (obliczona przy założeniu, iż Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikającej z niej zobowiązania)

Całkowita kwota pożyczki:

złotych (Suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Klientowi, na podstawie Umowy)

 1. Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie, pożyczki konsumenckiej, której parametry finansowe zostały określone wyżej zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: % (obliczona przy założeniu, iż Klient w terminach określonych w Umowie wykonuje wynikające z niej zobowiązania).
 2. Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę przelewem na należący do Klienta rachunek bankowy lub poprzez realizację transakcji płatniczej na rzecz Klienta z wykorzystaniem wybranego przez Klienta instrumentu płatniczego, poprzez czek lub poprzez usługę przekazu pocztowego. Wypłata kwoty pożyczki zostanie zrealizowana przez Pożyczkodawcę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia do Pożyczkodawcy przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy oraz przekazania Pożyczkodawcy przez Klienta określonych przez Pożyczkodawcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę będą w ocenie Pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki. Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez Pożyczkodawcę zdolności kredytowej Klienta. W przypadku nie zrealizowania przez Klienta transakcji wypłaty kwoty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego w terminie 7 dni od dnia podstawienia Klientowi środków pieniężnych tytułem pożyczki, a następnie zwrotu przez dostawcę usług płatniczych lub wystawcę instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego środków pieniężnych do Pożyczkodawcy, umowa pożyczki wygasa. Klient nie ponosi kosztów zwrotu kwoty niewykorzystanej pożyczki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunków wypłaty Pożyczki, Klient jest informowany o przyczynach niewypłacenia pożyczki pocztą elektroniczną e-mail, zaś Umowa ulega rozwiązaniu w terminie miesiąca od daty jej sporządzenia.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Klientowi po wypłaceniu pożyczki. Orientacyjny harmonogram przygotowany na dzień sporządzenia Umowy przedstawia się następująco:
  RatyKapitałOdsetkiOpłata
  przygotowawcza
  ProwizjaRazem
  Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowych kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą pożyczki. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.
 5. Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej wypłaty na rzecz Klienta według stopy procentowej wskazanej w Umowie przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz przyjmując, iż rok ma 365 dni.
 6. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zalegania przez Klienta ze spłatą należności wynikających z Umowy równa jest stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualna stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 14%. Pożyczkodawca informuje Klienta na piśmie o aktualnej wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego.
 7. Klient przez cały okres obowiązywania Umowy ma prawo otrzymywać bezpłatnie harmonogram spłaty. W celu otrzymania harmonogramu Klient przesyła na adres Pożyczkodawcy wniosek o przesłanie harmonogramu.
 8. Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.
 9. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagane jest doręczenie na adres Pożyczkodawcy własnoręcznie podpisanego przez Klienta oświadczenia sporządzonego według następującego wzoru:
  Aasa Polska S.A., adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
  Niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki nr 123456789
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości 0.41 zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki.
 11. W przypadku niezwrócenia przez Klienta, który odstąpił od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej i niezwróconej pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.
 12. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy zaspokajane są w następującej kolejności:
  • koszty działań upominawczo-windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne
   • koszt wysyłki pierwszego monitu – 2,60 zł,
   • koszt wysyłki wezwania do zapłaty – 2,60 zł,
   • koszt wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty – 2,60 zł,
   • koszt wysyłki wypowiedzenia umowy - 5,20 zł
  • opłaty i prowizje;
  • odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego;
  • odsetki zaległe;
  • kwota niespłaconego kapitału;
  • odsetki bieżące;
  • kwota kapitału bieżącego.
 13. W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością:  
  a) wezwanie do zapłaty
  b) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego
 14. Podjęcie kolejnych działań windykacyjnych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego opóźniania się Klienta ze spłatą zobowiązań. 
 15. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Klienta z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Klienta ze spłatą zadłużenia wynikającego z Umowy przekraczającego 60 dni. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest złożenie i wysłanie listem poleconym - na adres zamieszkania lub korespondencyjny podany przez Klienta - oświadczenia o wypowiedzeniu z tym, że jeśli przesyłka pocztowa - wobec niemożności doręczenia - pozostawiona zostanie w urzędzie pocztowym stosuje się odpowiednio zasady doręczania pism sądowych przez awizo.
 16. Pożyczkodawca i Klient ustalają i wyrażają zgodę na zawieranie umów o udzielenie pożyczki lub wprowadzanie zmian do obowiązujących umów pożyczki z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej.
 17. Oświadczenia woli Pożyczkodawcy w postaci elektronicznej składane będą poprzez komunikaty elektroniczne stwierdzające zaakceptowanie wniosku Klienta wysyłane z wykorzystaniem systemu informatycznego lub do urządzenia końcowego (np. telefonu typu smartphone) używanego przez Klienta. W ten sam sposób mogą być komunikowane inne oświadczenia woli składane przez Pożyczkodawcę.
 18. Oświadczenia woli Klienta w postaci elektronicznej składane będą w następujący sposób:
  • Klient loguje się do serwisu internetowego Pożyczkodawcy udostępnianego w celu autentykacji oświadczeń woli składanych przez pożyczkobiorców z wykorzystaniem swojego numeru PESEL, podając jako hasło czterocyfrowy kod PIN określony w niniejszej Umowie; albo
  • Klient, korzystający z aplikacji na telefon komórkowy typu smartphone wprowadzony do bazy danych Pożyczkodawcy, wpisuje numer wiążącej go z Pożyczkodawcą zawartej w formie pisemnej Umowy pożyczki, a następnie podaje numer PESEL i hasło składające się z 4 cyfr kodu PIN, określonego w niniejszej Umowie, albo
  • Klient wysyła wiadomość SMS pod numer Pożyczkodawcy określony w serwisie internetowym www.aasapolska.pl, podając swój numer PESEL i numer PIN określony w niniejszej Umowie oraz podając odpowiednie kody oferty lub kod produktu.
 19. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, oświadczenia woli Klienta dotyczące zawarcia albo zmiany jakiejkolwiek kolejnej umowy pożyczki mogą być składane wyłącznie z telefonu o numerze, który został podany przez Klienta i wprowadzony do bazy danych Pożyczkodawcy przy zawarciu Umowy pożyczki lub przesłany przez Klienta do Pożyczkodawcy w pisemnym zgłoszeniu aktualizacyjnym podpisanym przez Klienta.
 20. Zawarcie lub zmiana Umowy pożyczki, która miałaby powodować obowiązek wypłaty kwoty pożyczki na inny numer rachunku bankowego niż wskazany przez Klienta we wcześniej zawartej z Pożyczkodawcą w formie pisemnej Umowie pożyczki, wymaga wymiany oświadczeń woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 21. Klient zobowiązany jest do ochrony informacji dotyczących trybu składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej określonych w Umowie, w szczególności zobowiązany jest do nieujawniania numeru PIN. Klient zobowiązany jest poinformować Pożyczkodawcę w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej o zaistnieniu zdarzenia wywołującego ryzyko wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 22. Jeżeli jakakolwiek nowa umowa pożyczki została zawarta lub zmieniona z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, Pożyczkodawca ma prawo żądać zwrotu pożyczki zgodnie z nowo ustalonymi warunkami umowy wraz z odsetkami, opłatami administracyjnymi i kosztami udzielenia pożyczki oraz innymi indywidualnie uzgodnionymi kosztami. Pożyczkodawca udostępnia w portalu internetowym formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego z informacjami wymaganymi przez uregulowania prawne, który ponadto wysyłany jest na adres Klienta. Klient ma prawo odstąpić od każdej nowo zawartej umowy na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Termin na odstąpienie od każdej nowej umowy pożyczki zawartej przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych elektronicznie liczony jest od daty doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia nowej umowy lub jej zmiany.
 23. W przypadku zawarcia nowej umowy pożyczki z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej w odniesieniu do nowej umowy pożyczki stosuje się odpowiednio treść niniejszej Umowy jako wzorca umownego (również po spłacie pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej Umowy lub jej rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia).
 24. Klient we własnym zakresie ponosi koszty inicjowanych przez siebie połączeń telefonicznych (koszt połączenia wg taryfy operatora), połączeń z siecią internetową i koszty korespondencji z Pożyczkodawcą, a także koszty operacji finansowych związanych ze spłatą pożyczki lub zwrotem środków pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy.
 25. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia się Pożyczkodawcy z wypłatą pożyczki. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest doręczenie Pożyczkodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej.Klient może rozwiązać Umowę za zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, jednakże wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem dokonania spłaty przez Klienta wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest doręczenie Pożyczkodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej.
 26. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególności adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany będzie do pokrycia bezpośrednich kosztów związanych z wykonanymi przez Pożyczkodawcę czynnościami mającymi na celu uzyskanie informacji o aktualnych danych osobowych Pożyczkobiorcy w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych w tym celu.
 27. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie, pisemnie lub ustnie w siedzibie Pożyczkodawcy lub zostać przesłana pisemnie na adres Pożyczkodawcy: Aasa Polska S.A., ul.Hrubieszowska 2,01-209 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę. O wyniku reklamacji Klient informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 28. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 29. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 30. Pożyczkodawca informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie udostępnionym dobrowolnie przez Klienta w celu przygotowania i wykonania Umowy,
  • Klient ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych przez Pożyczkodawcę, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotowi trzeciemu w celu wykonywania czynności niezbędnych do przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy.
 31. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.Aasa Polska S.A. reprezentowana przez wyżej podpisanego na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego Data

Składając swój własnoręczny podpis:

 1. akceptuję warunki i zawieram niniejszą Umowę pożyczki o treści określonej powyżej,
 2. wyrażam zgodę na wysyłanie przez Pożyczkodawcę korespondencji na udostępniony przeze mnie adres e-mail oraz na kontakty telefoniczne na udostępniony przeze mnie numer telefonu w związku z wykonywaniem Umowy, a także na nagrywanie połączeń telefonicznych nawiązanych z Pożyczkodawcą lub przez Pożyczkodawcę w związku z wykonywaniem Umowy,
 3. potwierdzam, iż przed zawarciem Umowy Pożyczkodawca doręczył mi na trwałym nośniku Formularz informacyjny zawierający informacje o pożyczce i Pożyczkodawcy wymagane przez uregulowania prawne.
 4. wyrażam bezterminowo zgodę na udostępnienie Pożyczkodawcy przez organy administracji rządowej i samorządowej dotyczących mnie danych osobowych, ujętych w ewidencji ludności, zbiorze PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz innych bazach danych, w zakresie niezbędnym dla dochodzenia przez Pożyczkodawcę roszczeń związanych z Umową.
 5. wyrażam zgodę na udostępnianie przez AASA Polska S.A. moich danych osobowych związanych z zawartą umową pożyczki w celu zbadania zdolności kredytowej Klienta oraz w celach statystycznych i marketingowych do AMC III JET B.V., Herengracht 424, 1017BZ Amsterdam, Holandia, nr rejestru handlowego: 60163186, Big Data Scoring AS zarejestrowana w Estonii, nr rejestru handlowego 12418058 a także do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej tj. do Aasa Global Oü, Laeva 2, Tallinn 10111 z siedzibą w Estonii oraz Aasa Oy, Konalantie 6-8 B, 00370 Helsinki, Finlandia.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aasa Polska S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Aasa Polska S.A.

(Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.)Podpis klienta Data

Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:

Wyrażam zgodę na:

 1. Przekazanie przez Aasa Polska S.A. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Aasa Polska S.A. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 2. Przekazywanie przez Aasa Polska S.A. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Aasa Polska S.A. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych mnie dotyczących, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A. umowy.
 3. Na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) niniejszym upoważniam Aasa Polska S.A. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000201192), Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000169851) oraz Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000182408) dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie w Związku Banków Polskich bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez tę instytucję, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

(Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.)